Personal

+358 (0)9 6689 650

fornamn.efternamn@rehnco.com

Olof Rehn

ADVOKAT, VICEHÄRADSHÖVDING, PARTNER
 

Jag har representerat klienter i många civilprocesser och skiljeförfaranden, främst gällande arbetsrättsliga, köp- och avtalsrättsliga, bolagsrättsliga och skadeståndsrättsliga ärenden samt i ärenden gällande ekonomiska brott.

Jag utför regelbundet boutredning- och skiftesmannauppdrag och har verkat i styrelsen för ett flertal aktiebolag och stiftelser samt som utredningsman, likvidator samt boförvaltare i aktiebolag, konkurser samt som representant för filialer i Finland.

Ca hälften av min breda praktik omfattar uppdrag av privatpersoner gällande civilrätt, arvs- och avvittringsfrågor, arvs- och gåvoskatteplanering, arbetsrätt samt inkomstskatterätt. Den andra delen omfattar företagsklienters bolags-, avtals-, arbets- samt skatterättsliga uppdrag.

 

Puh. (+358 9) 6689 6565

Utbildning

− student från Gymnasiet Grankulla Samskola 1980
− juris kandidat 1987, Helsingfors universitet
− vicehäradshövding 1988 − advokat 1991

Svenska: Modersmål
Finska: Arbetsspråk
Engelska: Arbetsspråk
Tyska: Hjälpligt

− domstolspraktik 1987-1988 i Pargas domsaga
− tf. tingsdomare februari – maj 1988, Pargas domsaga
− tf. häradshövding mars 1988, Pargas tingsrätt
− biträdande jurist vid Advokatbyrå Peltonen, Örndahl, Ruokonen & Itäinen 1988-1992 samt Advokatbyrå Bardy & Boström 1992-1993
− delägare i Advokatbyrå Olof Rehn Ab, von Konow & Rehn Ab samt Reims & Co Ab 1994-2002
− delägare i Advokatbyrå Rehn & Co Ab 2002- Förtroendeuppdrag, bla.
− Styrelsemedlem i Juristklubben Codex 1982
− Nylands nations styrelseordförande 1983
− Styrelsemedlem i Helsingfors Universitets studentkår 1983
− Medlem av Esbo rättshjälpsnämnd 1985-1989
− Sekreterare för Juridiska föreningen i Finland 1994-1997
− Suppleant, medlem samt viceordförande i Advokatförbundets övervaknings¬nämnd 2005-2008
− Suppleant i Advokatförbundets styrelse 2010-

− Läkemedelsskador och skäliga biverkningar. JFT 6/1987, s. 513-539
− Är skyddet för köparen inom handeln med bilar på avbetalning reglerat på ett till-freds¬ställande sätt, särskilt i förhållande till finansieringsbolaget? JFT 1/1994, s. 68-77

− Handbok i vardagsjuridik. Schildts 1998 (toinen painos Thomas Forssin kanssa)
− Arv, gåva och skatt. Schildts 2008 − Perintö, lahja ja verotus. Schildts 2008

Eva Schauman

JURIST
 

Anträffbar enligt avtal

+358 (0)9 6689 650

fornamn.efternamn@rehnco.com

Christina Tähtinen

ASSISTENT
 

Puh: +358 9 6689 6570